دانلود پاورپوینت معماری مدل گردان MDAفهرست مطالب: معماری مدل گردان(MDA)چیست؟  هدف این گزارش سمینار چه هست و چه نیست؟ ماموریت OMG و نقش MDA در این ماموریت چگونه MDA استانداردهای مختلف را یکپارچه می کند؟ معرفی MDA مفاهیم بنیادی MDA سیستم(System) مدل(Model) معماری(Architecture) دیدگاه(View point) دید(View) سکو(Platform) برنامه کاربردی(Application) مدل مستقل از محاسبه(Computation Independent Model)  مدل مستقل از سکو(Platform Independent Model) مدل خاص سکو(Platfform Specific Model) مدل سکو(Platform Model) تغییر شکل مدل(Model Transformation) سرویس های فراگیر(Implementation) مروری بر این گزارش نتایج حاصل منابع —————– معماری مدل گردان(MDA)چیست: صنعت نرم افزار همواره به دنبال راه هایی برای بهبود فرآیند توسعه نرم افزار و همچنین افزایش کیفیت وماندگاری نرم افزارهای تولید شده است. شیءگرایی، توسعه مبتنی بر مدل، الگوها، و زیرساختهای محاسبات توزیع شده نمونه هایی از تلاشهای انجام شده در رسیدن به این هدف است. معماری مدل گردان MDA میتواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد. این روش یک حرکت …

پاسخ دهید