کتاب آموزشی تکثیر مصنوعی، مولد سازی و تولید خاویار پرورشی

کتاب آموزشی تکثیر مصنوعی، مولد سازی و تولید خاویار پرورشی

کتاب آموزشی تکثیر مصنوعی، مولد سازی و تولید خاویار پرورشی

فهرست مطالب کتاب :
فصل اول: دستیابی به بیوتکنیک تکثیر مصنوعی، مولدسازی و تولید خاویار ۸ گونه ماهیان خاویاری پرورشی

مقدمه
مروری بر مطالعات اولیه
فیزیولوژی تولیدمثل تاسماهیان
مراحل مولدسازی تاسماهیان
مراحل مختلف رسیدگی جنسی
بیوتکنیک تکثیر مصنوعی مولدین تاسماهیان پرورشی
شاخص های تولیدمثلی
استحصال و تولید خاویار

فصل دوم: فرمولاسیون بومی جیره ویژه ماهیان خاویاری پرورشی در مراحل مختلف رشد

مقدمه
اهمیت تجاری ماهیان…

جزئیات بیشتر / دانلود

پاسخ دهید