مقاله لاتین همراه با ترجمه فارسی استدلال مدیران +۱۶صفحه فارسیموضوع فارسی:  استدلال مدیران موضوع لاتین:  Secret of Success   Secret of Success: As Christensen’s Paradox testifies, finding the secret of success takes more than textbook management Nov 2003 Robert Heller Medieval man searched for the philosopher’s stone that could turn base metal into gold. Managers and entrepreneurs often follow a similar, usually vain hope. But it needn’t be vain, judged by the results of companies in one industry. They achieved $62 billion in sales in 1976-1994, twenty times the figure for rivals which hadn’t found the stone. If that isn’t convincing enough, sales per firm in the lagging group only averaged a cumulative $64.5 million: the successes averaged $1.9 billion – a difference of 29 times. The statistics come from a truly remarkable management book by Clayton M. Christensen. Its explicit title, The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, does less than justice to its message, which applies to all manag …

سبکها و روشهای مدیریت در معدن                تحقیق در مورد سبکها و روشهای مدیریت در معدن فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن ۱-۱-      تاریخچه مدیریت ۱-۲-      دلایل موفقیت مدیران ۱-۳-      عوامل شکست مدیران ۱-۴-      انواع مکاتب مدیریت ۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی ۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی ۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی ۱-۵-۱- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌ 1-6-مکتب سیستمهای اجتماعی ۱-۷-روشهای مدیریت‌ فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن ۲-۱- مفهوم نوآوری و خلاقیت ۲-۲- خلاقیت و مدیریت ۲-۳- شخص نوآور و سازمان نوآور ۲-۴- نکات کاربردی در مدیریت ۲-۵-اهمیت نو آوری ۲-۵-۱-فایده های خلاقیت و نو آوری ۲-۵-۲- تکنولوژیها، محصولات و خدمات جدید ۲-۵-۳- متغیرهای محیطی و نوآوری ۲-۶- نوآوران ۲-۶-۱- عوامل روانی و اجتماعی ۲-۶-۲- شایستگی متمایز ۲-۷- تأسیس و راه اندازی یک سازمان جدید ۲-۸- انتخاب یک سازمان ۲-۹- خلاصه فصل سوم – …

فایل فدرالیسم + ۳ فایل هدیهفدرالیسم این فایل به موضوع مذکور در حدود  30  صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود.               فهرست ژرفترین سپاس ها …………………………………………………………………. ۳ تعریف های فدرالیسم ……………………………………………………………. ۴ معانی مختلف فدرالیسم ……………………………………………………..۴ فدرالیسم وانجمن های ایالتی درایران ……………………………………… ۷ گفتگوی  آقای” ناصر ایرانپور” ………………………………………………. ۳۰ اوضاع فدرال در آلمان ………………………………………………………… ۳۲ نگاهی کوتاه تاریخی به تحولات عراق ……………………………………. ۳۷  سخن آخر …………………………………………………………………………… ۴۵ تعریف های فدرالیسم معذ …

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی + ۳ فایل هدیهفروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی این فایل به موضوع مذکور در حدود  35 صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود. مقدمه: پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است. با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده ۷۰ قانون ثبت) و …

فایل “فرزند خواندگی” + ۳ فایل هدیهفرزند خواندگی این فایل به موضوع مذکور در حدود  45 صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود. فهرست چکیده …………………………………. ۱ مقدمه …………………………………. ۲ مفهوم فرزندخواندگی………………………. ۳ سابقه تاریخی فرزندخواندگی ……………….. ۴ کودک کیست؟……………………………… ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …………… ۲۲ اصل ۲۱ قانون اساسی………………………. ۲۳ اصل ۲۹ قانون اساسی ……………………… ۲۴ اصل سوم قانون اساسی……………………… ۲۴ اصل ۳۰ قانون اساسی ……………………… ۲۵ اصل ۴۳ قانون اساسی ……………………… ۲۵ پیمان نامه جهانی حقوق کودک ………………. ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ………….. ۳۳ مفهوم فرزندخواندگی ……………………… ۳۸ دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک    39 صدور قرار برای دوره آزمایش ………………. ۴۰ صدور حک …

فایل “علم قاضی” + ۳ فایل هدیهعلم قاضی این فایل به موضوع مذکور در حدود  80 صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود. دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور علم قاضی در پویه قضاوت: ۱- مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[۱] ، [۲] ، [۳] الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.[۴] ،[۵] ،[۶] ،[۷] ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[۸] ، [۹] ،[۱۰] این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند. ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و … حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند. ادله و وجوه اعتبار علم قاضی: الف) قائلین به اعتبار و حجیّت …

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل + ۳ فایل هدیهعقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل این فایل به موضوع مذکور در حدود  25 صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود. مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول- مبانی و کلیات  ………………………………………………………………………………………………3         مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد………………………………………………………………۳        مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد………………………………………………………….۶        مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی………………………………………………………..۹       مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته……….. …

فایل “شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)” + ۳ فایل هدیهشروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) این فایل به موضوع مذکور در حدود  25 صفحه پرداخته است. برای داشتن دیدی کلی جهت اطمینان از خرید قسمتی از این فایل تقدیم حضورتان می شود. مقدمه: یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد. شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست. از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی …

بررسی خیاربررسی خیار هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد. ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»     برای مطالعه ادامه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند قسمت آن استفاده نمایید. جهت سهولت شما عزیزان برای …

عقد و اجارهعقد و اجاره نگاهی به مقدمه عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند . در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است . برای مطالعه ادامه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید. جهت سهولت شما عزیزان برای استفاده در قالب یک فایل فشرده در فرمت ورد تقدیم حضورتان می شود. امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد. برای خریداران و مشتریان عزیز، سفارش هر گونه تایپ، خلاصه، تحقیق، پاورپوینت با مناسب ترین قیمت هم پذیرفته می شود. در صورت بروز هر گونه مشکلی حتما از قسمت تماس با ما گزارش نمایید تا به …

کلیات حقوقکلیات حقوق نگاهی به مقدمه -۱ مقدمه : ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره بر کشاورزی و دامپروری مبتنی بوده، ساختارهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سنتی و زیر بنایی آن طی قرن های طولانی تاریخ همواره حول محور اصلی کشاورزی و شبانی شکل گرفته و با آنکه از اوائل قرن بیستم با کشف منابع سرشار نفت و از اواسط این قرن با افزایش فعالیت های صنعتی، از این دو منبع اقتصادی بهره فراون داشته، معهذا هنوز هم حضور و فعالیت بیش از ۵۰ درصد جمعیت در بخش کشاورزی نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد. سرعت رشد جمعیت، کمبودهای غذایی موجود و مشکلات جهانی غذا، بر اهمیت توجه و لزوم توسعه این بخش در کشور می افزایند و وجود منابع گسترده  آب و خاک و پتانسیل های مناسب افزایش تولید، امکانات زیادی را در اختیار کشور قرار می دهند تا با تجهیز منابع و استفاده موثر از دست آوردهای علمی و عملی افزایش تولید در جهت تحقق خودکفایی محصولات اساسی و رفع نیازهای غذایی و صنعتی جمعیت  رو به افزایش کشور مورد استفاده قرار گیرند.   برای مطالعه ادامه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از ی …

دانلود قالب های پاورپوینت رشته پروژه و طرح کارآفرینیدانلود ۸۰ تم و قالب پاورپوینت رشته پروژه و طرح کارآفرینی این مجموعه فایل برای اولین بار با بیش از ۸۰ تم و قالب پاورپوینت حرفه ای و با بگراندهای عالی و جذاب و شفاف و متناسب با رشته های روانشناسی – اقتصاد – علوم اجتماعی- حسابداری – تجارت – کسب و کار – جامعه شناسی – مدیریت پروژه – مشاوره و …  برای ارائه سمینار، مقاله، کنفرانس و دفاع پایان نامه در مقاطع تحصیلی کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکترا با گرایش ها و موضوعات متناسب و مختلف آماده شده است. این مجموعه تم دارای ۸۲ قالب پاور پوینت می باشد تعداد اسلایدها :۲ الی ۶ اسلاید می باشد  ( در آینده  به تعداد قالب های این مجموعه افزوده خواهد شد) منبع:دیگرسایت ها( سایت های خارجی بیش از صد سایت جمع آوری شده است) توجه کنید:این مطلب فقط گردآوری شده و تا حدودی ویرایش انجام گرفته ودرصورت هر گونه مشکل اطلاع رسانی شود. نمونه اسلایدهای بعضی از تم ها و قالب های این مجموعه فایل قالب های پاورپوینت رشته پروژه و طرح کارآفرینی نمونه قالب های این مجموعه تم و قالب پاور قالب های پاورپوینت رشته پروژه و طرح کارآفرینی -برچسب …

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومیجرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در این فایل به موضوع  جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید. برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی چکیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می …

ریشه های درونی تهمتریشه های درونی تهمت در این فایل به موضوع ریشه های درونی تهمت پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید. برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود: ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست. «حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند که موجب ارتکاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به کمالى که در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به این وسیله کمال او نادیده گرفته شود. امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد. برا ی خر ی داران و مشتر ی ان عز ی ز، سفارش هر گونه تا ی پ، خلاصه، تحق ی ق، پاورپو ی نت با مناسب تر ی ن ق ی مت هم پذ ی رفته م ی شود . در صورت بروز هر گونه مشکلی حتما از قسمت تماس با ما گزارش نمایید تا به طور کام …

سرقفلی در حقوقسرقفلی در حقوق در این فایل به موضوع سرقفلی در حقوق پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید. برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود: سرقفلی و حق کسب چیست؟ سرقفلی یک حق عرفی است که در املاک استیجاری تحت شرائطی ایجادمیشود ومنع شرعی   ندارد در قانون نیزمورد حمایت قرار گرفته است این حق معمولادر املاک تجاری بین مالک ومستاجر رد وبدل میشود(منظور ازمالک اعم از مالک ملک است یا مالک منافع)عبارت سرقفلی کنایه از این است که مالک در قبال گرفتن مبلغی کلید ملک را تحویل میدهد ویا بعارت دیگر قفل محل کسب را می گشایدتا مستاجر در آن مستقر شود امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد. برا ی خر ی داران و مشتر ی ان عز ی ز، سفارش هر گونه تا ی پ، خلاصه، تحق ی ق، پاورپو ی نت با مناسب تر ی ن ق ی مت هم پذ ی رفته م ی شود . در صورت بروز هر گونه مشکلی حتما از قسمت تماس با ما گزارش نمایید تا به طو …

دانلود پاورپوینت آماده و کامل درباره مبانی سازمان و مدیریتپاورپوینت حاضر از ۱۷ اسلاید درباره مبانی سازمان و مدیریت و به صورت زیبا و حرفه ای به همراه عکس های مربوطه طراحی و تولید گشته است. طبقه بندی سیستم ها، ویژگی های سیستم های باز، سازمان در قالب سیستم، نظریه اقتضاء،لارنس و لورچ و بیان نظریه اقتضایی سازمان براساس ساختار و محیط و… بخشی از مطالب بیان شده در این پاورپوینت حرفه ای می باشد.   …

قتل ناشی از اشتباهقتل ناشی از اشتباه در این فایل به موضوع قتل ناشی از اشتباه پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید. برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود: مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد. برا ی خر ی داران و مشتر ی ان عز ی ز، سفارش هر گونه تا …

معاونت در جرم و سرقتمعاونت در جرم و سرقت در این فایل به موضوع معاونت در جرم و معاونت در سرقت پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید. برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود: تحریک عامل اصلی جرم یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم به تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیرعامل و مباشر جرم معاونت در جرم     معاون جرم کسی است که بدون آن‌که خودش در عملیات اجرایی جرمِ منتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.   ارکان تشکیل دهندۀ جرم معاونت   الف) رکن قانونی   معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخص، مرتکب اصلی جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت نماید. ر کن قانونی این جرم ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی می­باشد.  در این‌که آیا معاونت، جرم مستقل است یا نه اختلاف عقیده وجود دا …

قولنامه و مبایعه نامهقولنامه و مبایعه نامه در این فایل به موضوع قولنامه و مبایعه نامه پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید. برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود:   قولنامه     نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست. امید …

دانلود پاورپوینت آماده درباره دادائیسمپاورپوینت حاضر متشکل از ۱۷ اسلاید در رابطه با موضوعات دادا، دادائیسم، داداگری یا مکتب دادا (به فرانسوی: Dadaïsme) به همراه مطالب و عکس های کاملا مرتبط و زیبا میباشد که نیاز دانشجویان عزیز در این زمینه را قطعا برطرف خواهد نمود. این پاور پوینت زیبا به صورت کاملا حرفه ای و بدیع طراحی شده که جهت ارائه و سمینار نیز بسیار مناسب میباشد. دادائیسم •اصطلاح “هنرهای زیبا” با دوران آغاز جنگ جهانی اول به شدت آسیب دید، با این حال در مفهوم کلی، آثار سال های اولیه سده بیستم هنوز در برخی کیفیات فرمی مشخص، مشترکاتی با هنر دوره های دیگر داشت. •واژه دادا به طور تصادفی از یک فرهنگ گزیده شد و هنوز نیز عملاً نامفهوم است. •در زبان روسی در معنای تحت الفظی به مفهوم ” بله، بله” است. •در معنی آلمانی به معنی” بلغور کودک ” در فرانسه به معنی “اسب چوبی اسباب بازی” است. •دادائیست ها می گویند : هنر و ادبیات یک نسل حق ندارد برای هنر و ادبیات نسل بعدش تعیین تکلیف کند. به همین دلیل است که آنان سنت را قبول ندارند چون فکر می کنند که برایشان ت …