پاورپوینت ارتباط بین سود و قیمت سهام ۲۲ اسلاید

پاورپوینت ارتباط بین سود و قیمت سهام ۲۲ اسلاید

دسته بندی:

قیمت: 1980 تومان

تعداد نمایش: 49 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ دی ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۵ دی ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1980 تومان – خرید

قسمتی از متن پاورپوینت …ارتباط بین سود و قیمت سهام .در بورس اوراق بهادارتهران. فصل اول. ۱-۱- مقدمه:
۲-۱- تعریف موضوع:
۳-۱- اهمیت تحقیق :
۴ -۱- سوابق مربوط :
۵-۱- فرضـیات تحقیق :
۶-۱- قلمرو مکانی تحقیق :
۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق :
۸-۱- روش تحقیق :
۹-۱- سـاختار تحقیق : فصل دوم. ۱-۲- مقدمه :
۲-۲- کلیات :
۳-۲- مزایای وجود بورس اوراق بهادار :
از دیدگاه کلان :
از دید شرکتهای پذیرفته شده در بورس :
از دید افراد و سرمایه گذاران :
۴-۲- استفاده کنندگان گزارشهای مالی :
۵-۲- هدفهای گزارشگری مالی : ۶-۲- انتخاب نظریه سود :
۱- نظریه دارایی ها – بدهی ها
۲- نظریه درآمد و هزینه
۳- نظریه استقلال تراز نامه و سود و زیان
۷-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود :
۱- مکتب کلاسیک ها :
۲- مکتب نئو کلاسیکها :
۳- مکتب رادیکالها :
۸-۲ سود تحققی و غیر تحققی :
سود بر مبنای ارزش فعلی .
سود بر مبنای بهای تمام شده تاریخی یا سود حسابداری .

۹-۲ حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
۱-ارتباط بین قیمت اوراق بهادار و سود پرداختنی آتی
۲-ارتباط بین سود پرداختنی آتی و سودهای آتی
۳-ارتباط بین سودهای آتی و سودهای جاری

۱۹-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه سود – قیمت سهام : فصل سوم. ۱-۳- مقدمه
۲-۳- انواع روشهای تحقیق
۳-۳-ویژگیهای روش توصیفی
۴-۳- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
۵-۳- فرضیات تحقیق
۶-۳- جامعه آماری
۷-۳- نمونه و نمونه گیری
به طوری که: N : اندازه جامعه n : اندازه حجم نمونه P : نسبت موفقیت q : نسبت عدم موفقیت Z : متغیر استاندارد توزیع نرمال : خطای برآورد ۸-۳- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیک های آماری و محاسبات آنها :

۹-۳- آماره تست فرضیات

۱۰-۳- ضریب تشخیص یا ضریب تعیین
۱۱-۳- محاسبه ضریب خط رگرسیون :

.
SST = SSR + SSE
فصل چهارم ۱-۴- مقدمه
۲-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها
ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال۸۱=۳۲۶۹%
ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال۸۲=۵۲۳%
ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال۸۳=۶۲۳۸%

t (81) = 2.241
t (82) = 3.9766
t (83) = 5.1724
(1) برای محاسبه t جدول چون فاصله اطمینان آزمون ۹۵/۰ انتخاب گردیده است لذا :
خلاصه آزمون ضریب همبستگی . ۳-۴- ضریب تعیین یا ضریب تشخیص : برای سال ۸۱ معادل ۱۰% است
برای سالهای ۸۲ و ۸۳ نیز این ضریب بترتیب ۲۷% و ۳۸% است بنابراین معادله خط رگرسیون برای سال ۸۱ بدین صورت خواهد بود : ۴-۴- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط رگرسیون : بنابراین معادله خط رگرسیون برای سال۸۲ بدین صورت خواهدبود: بنابراین معادله خط رگرسیون برای سال۸۳ بدین صورت خواهدبود: حال به بررسی نتایج حاصل از آزمون فرض زیر را می پذیریم:
(۲) (بتا)B خلاصه آزمون ضریب ۵-۴- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی هر سهم (DPS): 81 r = .712
82 r = .44

تعداد اسلاید : ۲۲ اسلاید

پاسخ دهید