کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 79 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۳ دی ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۴ دی ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

تعداد صفحات : ۴۸ صفحه

مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است.
نگارنده سعی کرده ابتداتعریفی از(discourse) تجزیه وتحلیل و discourse device وشاخۀمربوط به آن پرداخته وهمچنین بابررسی وقیاس دومقاله ارزنده ازدکترضیاءحسینی که ازکتاب “گزیدۀ مقاله های وی دربارۀ زبان شناسی،روش تدریس، ترجمه وادبیات درمجامع علمی ودانشگاهی به چاپ رسیده اندبه طرح سوال وفرضیه درراستای مفاهیم تجزیه وتحلیل کلام دراین مقاله مطرح شده است البته باتوجه اینکه نویسنده هردومقاله یک فرددوزبانه می باشدحال بابررسی tie وانواع آن درهردومقاله سؤال وفرضیه تحقیق رامطرح می سازد.
سوال Do bilinguals apply Similar discourse Patterns in the two language
فرضیه
Bilinguals apply Similar cohesive devices in Their writing in the two language

درابتداتعریف ازdiscourse که توسطJack.c.Richard مطرح می شودمی پردازیم .
Defination:
A general term for example of language use .i.e language
Which has been produced as the result of an act of
Communication.

همانطورکه گرامربه قوانین ارجاع می شودوبه واحدهایی مانندبندوجمله وگروه اشاره دارد.درdiscourse به یک واحدبزرگتری مانندپراگراف- مکالمه- مصاحبه ارجاع داده می شود.درتجزیه تحلیل گفتمان مواردزیررامی توان موردتوجه قرار داد.
A . how the choice of article , pronouns , and tense affect Of the structure of discourse.
B . the relation between utterances in a discourse
C . the moves made by speaker to introduce a new topic , change the topic , or assert a higher role relationship to the other participants .

Guy cook نیزتعریفی از discourseداردکه می توان به آن اشاره کرد.
Language in use , for communication , and the search for
what gives discourse coherence is discourse analysis .

“تحلیل گفتمان” یا “تجزیه وتحلیل کلام”به مطالعه رابطه میان صورت ونقش درارتباط کلامی می پردازد.دکترصفوی می گوید.”می توان مدعی شدکه درتجزیه وتحلیل کلام مطالعه معنی به آن گونه ای است که موردنظرگوینده می باشد: زیرانقش هرجمله برحسب منظورگوینده ازتولیدآن جمله قابل استنتاج است””(صفوی ۱۳۸۲ و۴۱)به نظرمی رسدشناخت منظورگوینده آن گونه که دکتر لطف الله یارمحمدی استاد زبان شیراز می گوید. شناخت آن روی سکه است” گفتیم گفتمان ماننددوروی سکه است که یک روی آن متن(یاگفته)وروی دیگرآن کارکردهای فکری واجتماعی است (یارمحمدی(۱۰۲و۱۳۸۲))

عنوان مقاله انگلیسی
The contrastive analysis hypothesis An spelling errors.
وعنوان مقاله فارسی کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی.
دراین بررسی انجام شدانواع tie به چنددسته تقسیم شده اند.
۱٫ Reference(anaphora -cataphora)
2. Substitution
3.Ellipsis
4. conjunction
5.Rertition
6.Elipsis
7.verb form
8

پاسخ دهید