عوامل موثر در ایجاد عفونت 2300 تومان

عوامل موثر در ایجاد عفونت

عفونت برای بیش از یکصد سال عفونت (یک ویروس یا باکتری) بعنوان مضنون اصلی در ایجاد ام اس مطرح بوده است. یک ویروس دیر- عمل، ویروسی که میتواند برای سالها خود را در حلال کمون نگاه دارد تا زمانیکه ماشه [...]

مشاهده و خرید