شکستگیهای استخوانی و مفصلی 11100 تومان

شکستگیهای استخوانی و مفصلی

دیر جوش خوردن، جوش نخوردن دو سر استخوان شکسته ،‌بدجوش خوردن قطعات استخوان شکستهryll.millis and Aaron M.Jackson عموماً ترمیم شکستگی استخوان در یک شیوه منظم و با اجزای تشکیل دهنده مکانیکی و [...]

مشاهده و خرید