آیین نامه مالی و معاملاتی 2240 تومان

آیین نامه مالی و معاملاتی

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورباستناد ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگیمصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ فصل اول : کلیاتماده ۱- [...]

مشاهده و خرید