آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی 1200 تومان

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

چکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش [...]

مشاهده و خرید