آیین‌نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار 560 تومان

آیین‌نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

به نام خدا آیین‌نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس) تعاریفماده ۱ اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس [...]

مشاهده و خرید