آیین‌نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران 800 تومان

آیین‌نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

به نام خدا آیین‌نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس) ماده ۱٫ تعاریف‏منظور از “سازمان،” در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق [...]

مشاهده و خرید